Veldonderzoeken

Kennisplatform Rivierkreeft heeft een veldexperiment uitgevoerd in het Eiland van Dordt, ondersteund door waterschap Hollandse Delta.

Veldproef Dordrecht

In juni 2019 is er onder leiding van Wageningen Environmental Research (WENR) een veldproef uitgevoerd op het Eiland van Dordt in Dordrecht. Dit onderzoek werd ondersteund door waterschap Hollandse Delta.

Met deze veldproef is effect van het wegvangen van rivierkreeften (afkreeften) in een open watersysteem onderzocht. Op de locaties die tijdens deze veldproef zijn onderzocht is de rivierkreeftenpopulatie afgenomen, met tussen de 22-73 % van de populatie inschatting gemaakt aan het begin van het experiment. Hiernaast is waargenomen dat de efficiëntie van de vangsten afneemt na 3 tot 4 weken. Ook werden in de eerste periode voornamelijk grote exemplaren rivierkreeften gevangen, waarna de middelgrote exemplaren. De duur van dit experiment van 2 maanden was echter te kort om een effect op de kleinere exemplaren in de populatie te hebben.

Verder heeft deze veldproef laten zien dat een fuik een effectiever vangsttuig is dan een kreeftenkorf. Ook zijn de bijvangsten van de rivierkreeftenvisserij gemeten. Deze bestonden vooral uit jonge baars, zeelt, bittervoorn, blankvoorn en adulte kleine modderkruiper. Andere soorten zoals een stekelbaars, waterschildpad en waterroofkevers zijn incidenteel ook aangetroffen.

Het onderzoek is inmiddels afgerond. U kunt de eindrapportage van het onderzoek via deze link downloaden.

Ook zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd tijdens het Eindsymposium van Kennisplatform Rivierkreeft.

Foto rechts: Fabrice Ottburg.