Studiedag Rivierkreeft

Kennisplatform Rivierkreeft I

De Amerikaanse rivierkreeft verovert het Nederlandse oppervlaktewater en begint een ware plaag te worden. Een van de genoemde oplossingen uit eerder onderzoek lijkt het wegvangen van de rivierkreeft. Good Fish Foundation (GFF) heeft in 2017 het initiatief genomen om álle belanghebbenden bij elkaar te brengen in het Kennisplatform Rivierkreeft. Inmiddels is dit project afgerond en is een vervolgproject van start gegaan; Kennisplatform Rivierkreeft II.

Dankzij Kennisplatform Rivierkreeft I zijn verschillende belanghebbenden met elkaar in gesprek gekomen. Er is meer begrip voor elkaars standpunten en het is niet meer ondenkbaar dat partijen die voorheen recht tegenover elkaar stonden, nu samen aan een op-lossing werken. Maar nog steeds is de centrale vraag hoe een duurzame visserij in te richten nog niet beantwoord. Hierom is het project Kennisplatform Rivierkreeft II opgezet. 

Binnen Kennisplatform Rivierkreeft I is er veel kennisuitwisseling geweest met verschillende stakeholders. Er is voor het eerst onderzoek gedaan naar het perspectief van de beroepsvisserij op de rivierkreeften in Nederland. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd tijdens de eindbijeenkomst en gebundeld in de brochure Rivierkreeftenvisserij in Nederland. Perspectief vanuit de Nederlandse kreeftenvissers.

Hiernaast heeft Wageningen Environmental Research een veldexperiment uitgevoerd in Dordrecht. Tijdens dit veldexperiment is het effect van het wegvangen van rivierkreeften op de populatie onderzocht. Ook is er gekeken naar de bijvangsten van de rivierkreeftenvisserij. Via de volgende link kunt u een rapportage van dit onderzoek downloaden: Afkreeften in openwatersystemen_WENR

Als onderdeel van het hierboven genoemde onderzoek is er ook voor het eerst onderzocht of digitale vangstregistratie door rivierkreeftvissers een mogelijke een haalbare ontwikkeling is. Dit was een eerste pilot van een dergelijk systeem, gebruikmakend van de infrastructuur van Natuurnetwerk op een smartphone. Er zijn nog een aantal aanpassingen nodig, maar het toepassen van vangstregistratie in de rivierkreeftenvisserij lijkt mogelijkheden te bieden. Lees hier het rapport over deze pilot.

Ook is er onderzoek gedaan naar de aanvoer van rivierkreeften in de horeca. Hierbij is ook gekeken naar de vraag of er mogelijk sprake is van illegaal gevangen rivierkreeften door onrechtmatige vissers die in de horeca verkocht worden. Dit laatste lijkt niet op grote schaal voor te komen. Via deze link kunt u dit rapport downloaden: Rapport Rivierkreeften in de Horeca_GFF

Als afsluiting van het project heeft Good Fish Foundation alle bevindingen gebundeld in een Symposiumboek. Deze is gepubliceerd tijdens het eindsymposium van Kennisplatform Rivierkreeft I in december in Wageningen. Het symposiumboek is hier te downloaden.

Over Good Fish Foundation en rivierkreeften

Good Fish Foundation is een milieuorganisatie en de beheerder van de VISwijzer. De organisatie stelt zich ten doel de transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij en visteelt te bevorderen door de vraag naar goede vis te vergroten en consument en ondernemer te ondersteunen bij een verantwoorde keuze.

De rivierkreeften vormen een plaag en een probleem in de Nederlandse wateren. Rivierkreeften gevangen in Nederland worden maar mondjesmaat gegeten en opgevist. Terwijl er tegelijkertijd rivierkreeften uit China, Spanje en de VS in de supermarkt verkocht worden. GFF vind dit opvallend en onbegrijpelijk. De rivierkreeften uit het buitenland staan bovendien met een negatief consumptie advies op de VISwijzer (geel en rood).

Op de VISwijzer staan rivierkreeften uit Nederland wel in het groen, dit betekent een positief consumptieadvies. Wij raden aan deze soort te eten. Tegelijkertijd was GFF zich bewust van de verschillende geluiden die er te horen zijn over de rivierkreeftvisserij. Het ontbreekt aan wetenschappelijk bewijs dat de rivierkreeftvisserij de plaag tegengaat. Ook zijn er veel onderzoeken gedaan, maar de beroepsvisserij werd hierin buiten beschouwing gelaten.

Met deze kennis is GFF in 2017 Kennisplatform Rivierkreeft I gestart. Voor het vervolgproject heeft GFF de projectleiding overhandigd aan Wageningen Environmental Reserach. GFF blijft projectpartner tijdens het vervolgproject.

Projectpartners

Het projectconsortium Kennisplatform Rivierkreeft I bestond uit de volgende organisaties en personen:

Good Fish Foundation (GFF):
Margreet van Vilsteren, GFF (projectleider)
Irene Kranendonk, GFF (project coördinatie en onderzoek)
Maud Veraar, GFF (website & communicatie)

Wageningen Environmental Research:
Ivo Roessink, WENR
Fabrice Ottburg, WENR

Heinen Visserijadvies
Arjan Heinen

Naturon
Matthijs Makop, beroepsvisser.

Binnen dit project werken we samen met verschillende waterschappen. Het veldwerk gedeelte behorende bij dit project wordt uitgevoerd binnen het Waterschap Hollandse Delta.