Wet- en Regelgeving

De invasieve rivierkreeften zorgen in veel wateren in Nederland voor problemen met de waterkwaliteit en biodiversiteit. De soort breidt zich steeds verder uit, en brengt daarmee ook de problemen mee. Het is van belang dat verdere verspreiding van invasieve soorten voorkomen wordt. Hiervoor is op Europees niveau een verordening opgesteld, verordening EU 1143/2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

Onderdeel van deze verordening is de EU Unielijst van invasieve soorten. De Unielijst is onderdeel van de verordening en is ontwikkeld om het probleem van invasieve soorten in Europa zo effectief mogelijk aan te pakken. Deze verordening schrijft voor dat het verboden is om een invasieve soort, genoemd op de Unielijst, te houden, te kweken, verhandelen, gebruiken, vrijlaten of invoeren, uitvoeren of doorvoeren.

Op deze Unielijst staan onder andere de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Orconectus limosus), de Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectus virilis), de Californische rivierkreeft (Pacifastacus leniusculus), de Rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus Clarkii) en de Marmerkreeft (Procambarus fallax forma virginalis).

Voor de invasieve rivierkreeften en de Chinese wolhandkrab is in 2016 een vrijstelling gekregen op enkele onderdelen uit de verordening. Deze vrijstelling houdt in dat de soort wel bevist, levend verhandeld en geconsumeerd mag worden. Hiertoe is besloten omdat deze soorten op een andere manier niet kosteneffectief beheerst kunnen worden. Met deze vrijstelling mag bevissing ingezet worden als beheersmaatregel zolang dit onderdeel is van een beheerprogramma. Het wegvangen van deze soorten kan een cruciale rol spelen in het inperken van de schade die de soorten toebrengen.