Aanpak invasieve rivierkreeften

Deze rapportage is een bundeling van kennis en visies opgedaan tijdens het project Kennisplatform Rivierkreeft. In deze rapportage worden de conclusies van de bijeenkomsten en onderzoeksresultaten binnen dit project verzameld en geeft aan wat volgens de Good Fish Foundation de volgende stappen zijn naar een oplossing voor de invasieve rivierkreeften in Nederland.

Download hier het symposiumboek  ‘Kansen voor aanpak invasieve rivierkreeften in Nederland’.

Tijdens het Kennisplatform Rivierkreeft luidde de centrale vraag: ‘Hoe kan bestrijding middels visserij het meest effectief en met de minste risico’s op verdere verspreiding ingericht worden?’. Deze vraag is middels de verschillende bijeenkomsten en onderzoeksprojecten deels beantwoord. Er is vastgesteld dat de rivierkreeften een probleem vormen en er is overeenstemming dat er actie ondernomen moet worden.

Er is behoefte aan uitbreiding van de samenwerking tussen partijen. Er is meer inzicht in de visie van en blokkades voor de rivierkreeftenvissers op de rivierkreeftenproblematiek. Ook zijn we dankzij de veldproef meer te weten gekomen over de invloed van bevissing in een open watersysteem. Door de pilot met het digitale registratiesysteem weten we dat deze applicatie zeer goed toepasbaar is in de rivierkreeftenvisserij.

Toch staan er nog een aantal belangrijke kennisvragen open waardoor de centrale vraag nog niet definitief beantwoord kan worden. Deze kennisvragen hebben vooral betrekking op het effect van bevissing op het aandeel kleine rivierkreeften in de populatie. Ook zal er verder onderzocht moeten worden bij welke visintensiteit en visperiode er in open watersystemen een significante reductie in de populatie optreedt en of dit een effect heeft op het ecosysteem. Ook zal er gezocht moeten worden naar een economisch model waarbij het voor de beroepsvisser interessant is om door te vissen na een bepaalde periode.

Download hier het symposiumboek  ‘Kansen voor aanpak invasieve rivierkreeften in Nederland’.