Kennisplatform Rivierkreeft

De Amerikaanse rivierkreeft vormt inmiddels een ware plaag in de Nederlandse binnenwateren. Een van de genoemde oplossingen lijkt het wegvangen van de rivierkreeft. Deze visserijactiviteiten zijn echter nog zeer beperkt, mede door een gebrek aan kennis over het effect van het beheren van de populatie voor commerciële doeleinden op de waterkwaliteit. Good Fish Foundation (GFF) heeft in 2017 initiatief genomen om alle belanghebbenden, zoals de binnenvissers, waterbeheerders, landeigenaren, sportvisserij, kennisinstellingen en natuurorganisaties bij elkaar te brengen in Kennisplatform Rivierkreeft I. Dankzij het succesvol afronden van dit project, zijn we in het voorjaar van 2020 gestart met het vervolgproject; Kennisplatform Rivierkreeft II.

Aanleiding Kennisplatform Rivierkreeft I & II

Good Fish Foundation is een milieuorganisatie en de beheerder van de VISwijzer. De organisatie stelt zich ten doel de transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij en visteelt te bevorderen door de vraag naar goede vis te vergroten en consument en ondernemer te ondersteunen bij een verantwoorde keuze.

Tijdens Kennisplatform Rivierkreeft I is binnen het project gezocht naar antwoorden op verschillende kennisvragen door middel van kennisuitwisseling en verschillende onderzoeksprojecten. Kennisplatform Rivierkreeft II zal voortborduren op het project en is in het voorjaar van 2020 gestart.

Kennisplatform Rivierkreeft I heeft beroepsvissers de mogelijkheid gegeven hun stem te laten horen en onderzocht wat de impact van visserij op rivierkreeftenpopulaties kan zijn. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsverband tussen meerdere beroepsvissers, wetenschappers en waterbeheerders. Dankzij Kennisplatform Rivierkreeft I zijn verschillende belanghebbenden met elkaar in gesprek gekomen. Er is meer begrip voor elkaars standpunten en het is niet meer ondenkbaar dat partijen die voorheen recht tegenover elkaar stonden, nu samen aan een oplossing werken. Maar nog steeds is de centrale vraag hoe een duurzame visserij in te richten nog niet beantwoord.

Binnen project Kennisplatform Rivierkreeft II staat wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met beroepsvissers en waterbeheerders centraal. Lees meer over dit vervolgproject en de doelstellingen en activiteiten op de pagina Kennisplatform Rivierkreeft II.

Projectpartners

Het projectconsortium Kennisplatform Rivierkreeft II bestaat uit de volgende personen en organisaties:

Projectleiding:
Wageningen Environmental Research (WENR)
Ivo Roessink
Fabrice Ottburg

Projectpartner:
Good Fish Foundation (GFF)
Irene Kranendonk
Margreet van Vilsteren

Projectdeelnemers:
NetVISwerk
Stefan Lok

Verder werken we binnen dit project samen met verschillende beroepsvissers, waterschappen en andere terreinbeherende organisaties.