Lopende onderzoeken

Verschillende waterschappen, onderzoeksbureaus en andere organisaties voeren onderzoek uit naar de Amerikaanse rivierkreeften in Nederland. Op deze pagina staat een overzicht van de huidige lopende onderzoeken.

Binnen Kennisplatform Rivierkreeft II (2020-2022) worden de volgende onderzoeken uitgevoerd:

Onderzoek naar de mogelijkheden om de rivierkreeftenvisserij verder te professionaliseren en te vermarkten.

Onderzoek naar het schadebeeld van rivierkreeften in watersystemen, afstemming van de visserij op seizoenen en de levenscyclus van rivierkreeften.

Onderzoek naar verontreiniging van rivierkreeftenvlees met dioxines.

Lees de onderzoeken op deze website onder kopje “rapportages” bij Kennisplatform Rivierkreeft II.

De volgende onderzoeken naar rivierkreeften zijn voor de aanvang van Kennisplatform Rivierkreeft I (2017-2020) afgerond. 

The influence of Procambarus clarkii on water quality and sediment characteristics in a Spanish floodplain wetland (2001)

Loss of diversity and degradation of wetlands as a result of introducing exotic crayfish (2003)

Shift from clear to turbid phase in Lake Chozas (NW Spain) due to the introduction of American red swamp crayfish (Procambarus clarkii) (2003)

Literatuurstudie naar de biologie, impact en mogelijke bestrijding van twee invasieve soorten: de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis). (2009)

Effecten van rode- en geknobbelde Amerikaanse rivierkreeften op waterplanten en waterkwaliteit. (2010).

Competitive interactions between co-occurring invaders: identifying asymmetries between two invasive crayfish species. (2011)

Onderzoek naar de effectiviteit van de combinatie van twee beheermaatregelen voor rode Amerikaanse rivierkreeften. (2012)

Effects of eutrophication and exotic crayfish on health status of two Spanish lakes: a joint application of ecological indicators (2012)

Factors affecting the establishment of the invasive crayfish Procambarus clarkii (Crustacea, Decapoda) in the Mediterranean rivers of the northeastern Iberian Peninsula (2013)

Graafactiviteiten van de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) (2013)

A Proposal for the Feasible Exploitation of the Red Swamp Crayfish Procambarus Clarkii in Introduced Regions (2015)

Verspreiding van rivierkreeften en risico’s voor baggeraanwas in het beheergebied van Waterschap Rivierenland (2016)

Impact of invasive crayfish on water quality and aquatic macrophytes in the Netherlands (2017)

De volgende andere onderzoeken lopen momenteel naar invasieve rivierkreeften of zijn recentelijk afgerond.

Kreeften op land Kansen voor de aanpak van invasieve rivierkreeften tijdens bagger- en schoningswerkzaamheden. (Good Fish, Tom Koppenol, 2023)

Onderzoek naar invasieve rivierkreeften in agrarisch gebied Zegveld. (Fabrice Ottburg & Ivo Roessink, 2023)

Invasieve rivierkreeften in Vlaanderen. Stand van zaken en aanbevelingen bij vaststelling van nieuwe soorten en populaties. (Steen, Scheers, & De Knijf, INBO, 2023)

Onderzoek naar de mogelijke bijdrage van rode Amerikaanse rivierkreeften aan de verschuiving van de kade in Reeuwijk. (Roessink, Koese, & Ottburg, 2022)

Onderzoek naar de concurentiekracht van inheemse rivierkreeft (Astacus astacus) tijdens confrontatie met exoten (Roessink, et al., 2022).

Monitoring verspreiding van kreeften in gebied van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (2021)

Onderzoek stuurfactoren kreeftendichtheid door OBN, STOWA, meerdere waterschappen, gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, Witteveen+Bos, HAS en ATKB (2021).

Maatschappelijk kosten-batenanalyse wegvangen rivierkreeft. (Witteveen+Bos, 2021)

Onderzoek naar de eigenschappen die tot een succesvolle invasieve rivierkreeft in Nederland hebben geleid en welke rivierkreeften de potentie hebben invasief te worden (Van Kuijk, et al., 2021).

Brought more than twice: the complex introduction history of the red swamp crayfish into Europe. (Oficialdegui, et al., 2020)

Afkreeftexperiment in de Molenpolder door ATKB, Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Provincie Utrecht, Wageningen Environmental Research, Staatsbosbeheer en Gravingen (2020a2020b)

Bureauonderzoek naar het effect van uitheemse rivierkreeften, andere grazers en biobouwers op de ontwikkeling van jonge verlanding met een doorkijk naar potentiële maatregelen (Witteveen+Bos, ATKB, Bureau Waardenburg, 2019)

Invasieve exotische kreeften in het beheergebied van waterschap Rivierenland. Verkenning van effecten, risico’s en mogelijke aanpak. (2018)

Verband eDNA en aas-fuikvangsten door Datura en HH van Delfland.

Kritische kreeftendichtheid/watersysteem door Witteveen+Bos.

Bron: Stowa & Unie van Waterschappen. Uitheemse rivierkreeften in het Watersysteem; Problemen en handelingsperspectieven voor waterbeheerders Stand van zaken 2019. Publicatiedatum: 9 augustus 2019.

Effect kreeften op krabbenscheer door Witteveen+Bos, Universiteit Utrecht en VBNE.

Effect nutriënten op kreeftenontwikkeling door Universiteit van Leiden

Kreeftentellingen KRW meetpunten incl. extra tellingen bij Delfland door EIS, NVWA en CBS.

Graafgedrag rivierkreeften door Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Natuurmonumenten en Gemeente Wijdemeren.

Uitroeien/terugdringen Californische rivierkreeft door WS Brabantse Delta en Natuurbalans.

Onderzoek troebeling watergangen rond Horssen (Land van Maas en Waal) en relatie
met voorkomen van Rode Amerikaanse rivierkreeft door Waterschap Rivierenland.

Mist er een onderzoek? Geef het door aan info@goodfish.nl! Wij streven ernaar om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van alle onderzoeken die er lopen naar invasieve rivierkreeften in Nederland. Wij horen het hierom graag als er een onderzoek of initiatief mist.