Kennisplatform Rivierkreeft II

Kennisplatform Rivierkreeft II is van start! Dit project komt direct voort uit het succesvol afgeronde project Kennisplatform Rivierkreeft I. Lees op deze pagina wat we gaan doen tijdens Rivierkreeft II of download hier onze projectaankondiging.

Aanleiding

Gedurende de afgelopen eeuw hebben verschillende exotische rivierkreeften zich in Nederland gevestigd. De rivierkreeften zijn de laatste decennia zou in aantal toegenomen dat ze schade veroorzaken aan het ecosysteem, waterkeringen en oevers. Hierdoor zijn ze op de Europese Exotenverordening geplaatst en moeten de exotische rivierkreeften officieel bestreden worden. Hoewel er meerdere exotische rivierkreeften in Nederland voorkomen zijn het met name de rode- en gestreepte Amerikaanse rivierkreeften (Procambarus clarkii en Procambarus acutus) die voor de meeste problemen zorgen.

In Nederland wordt er inmiddels ook op de rivierkreeften gevist, maar nog niet grootschalig. De Nederlandse overheid heeft visserij als mogelijke beheersmaatregel benoemd om de rivierkreeftenplaag te beheersen. Hiermee wordt de visserij officieel als volwaardig handelingsperspectief gezien, maar dit handelingsperspectief wordt nog niet door iedereen omarmt. Hierdoor is er nog geen grootschalige visserij naar rivierkreeften in Nederland ontstaan en zijn waterbeheerders pas zeer recentelijk gestart met het zoeken naar vervolgacties om tot een oplossing te komen.

Hoewel het perspectief voor de rivierkreeftenvisserij er positief uitziet, zijn er conflicterende visies tussen betrokken partijen en ontbreekt het aan objectieve informatie. Willen we in Nederland de rivierkreeftenproblematiek constructief aanpakken dan moeten er kennishiaten worden opgevuld, de rivierkreeftenvisserij geprofessionaliseerd en moet met name het gesprek met alle belanghebbende partijen gevoerd worden. Dit zodat de visserij, zoals voorgesteld door de Nederlandse overheid, inderdaad een constructieve bijdrage kan leveren aan de aanpak van de problematiek. Dit project draagt bij aan de professionalisering en positionering van een duurzame rivierkreeftvisserij.

Kennisplatform Rivierkreeft I heeft beroepsvissers de mogelijkheid gegeven hun stem te laten horen en onderzocht wat de impact van visserij op rivierkreeftenpopulaties kan zijn. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsverband tussen meerdere beroepsvissers, wetenschappers en waterbeheerders. Dankzij Kennisplatform Rivierkreeft I zijn verschillende belanghebbenden met elkaar in gesprek gekomen. Er is meer begrip voor elkaars standpunten en het is niet meer ondenkbaar dat partijen die voorheen recht tegenover elkaar stonden, nu samen aan een oplossing werken. Maar nog steeds is de centrale vraag hoe een duurzame visserij in te richten nog niet beantwoord. Binnen project Kennisplatform Rivierkreeft II staat wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met beroepsvissers en waterbeheerders centraal met als doel om de volgende doelstellingen te halen.

Lees alles over onze doelstellingen en de activiteiten binnen dit project in onze projectaankondiging via de link: Projectaankondiging Kennisplatform Rivierkreeft II.