Nieuws

Symposium over aanpak rivierkreeften en muskusrat

Vrijdag 24-09-2021 vond een online symposium plaats over de aanpak van de exotische rivierkreeften, die de laatste tijd veel in de belangstelling staan. Wat zijn de plannen van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)? Die is verantwoordelijk voor het beheer van deze invasieve exoten, en ook de Chinese wolhandkrab. En hoe gaan de waterschappen binnen afzienbare tijd alle muskusratten en beverratten uit Nederland verwijderen, en hoe wordt dan voorkomen dat ze opnieuw de  grens overkomen? Deze en andere kwesties kwamen aan de orde tijdens het symposium, met sprekers vanuit het ministerie en de waterschappen, en ruimte voor vragen en discussie. 

Aankondiging van het symposium en presentatieslides kunnen worden gevonden via deze link, op de website van het netwerk van milieuprofessionals dat het symposium organiseerde. Het symposium resulteerde ook nog in een artikel in het Parool over de suggestie voor inzet van roofdieren om het rivierkreeftenprobleem aan te pakken. Dat artikel is te lezen via deze link.

Wilfred Reinhold, voorzitter van stichting platform Stop Invasieve Exoten, gaf een korte introductie over zijn platform, wat invasieve exoten nu precies zijn en de Unielijst van soorten die bestreden moeten worden. Zet de periode 17-26 juni 2022 alvast in je agenda, want dan is het de week van de invasieve exoot!

Vervolgens ging Liesbeth Kap van het ministerie van LNV in op de aanpak van de Amerikaanse rivierkreeften en de Chinese wolhandkrab. Het LNV melde een bestuurlijk overleg gestart te zijn, waarbij de overheden met andere stakeholders een beheerplan ontwikkelen langs 3 lijnen:

  1. Preventie en voorkomen van introductie in nieuwe gebieden
  2. Vergroten van systeemweerbaarheid
  3. Wegvangen van uitheemse rivierkreeft

Uitdagingen hiervoor zijn het voorkomen van verdere verspreiding van rivierkreeft als gevolg van het levend wegvangen. Ook de wet dieren en wet natuurbescherming worden meegenomen ivm dierwelzijn en bijvangst.
Het LNV ziet de problemen momenteel als juridisch van aard en wil onderzoeken of het gebruik van specifiek vistuig ook door niet beroepsvissers mogelijk is, of dat er een wettelijke uitzondering op toestemming van eigenaren water voor het wegvangen van rivierkreeften kan komen, zoals nu al bij de muskusrat het geval is.

Als laatste kwam Dolf Moerkens vanuit de Unie van Waterschappen aan het woord over de aanpak van de muskusrat en beverrat. Uit zijn verhaal bleek dat de dieren sinds de jaren 40 in Nederland te vinden zijn, maar pas explosief in aantal toenamen in de jaren 70-80. De aanpak heeft jaren in ontwikkeling gezeten en werd doorgeschoven van landelijk, naar provinciaal en uiteindelijk naar de waterschappen nu. De afgelopen 20 jaar is de aanpak zeer effectief geweest, de beverrat is al uitgeroeid, en vanaf nu wordt er ook voor de muskusrat ingezet op uitroeiing tot aan de landsgrenzen.

Tot slot, aansluitend op het verhaal van de rivierkreeft, kwam naar voren dat de rattenvangers met deze aanpak zoveel uur kwijt zijn dat ze waarschijnlijk niet kunnen worden ingezet om overal de rivierkreeft te gaan bestrijden.