Veldonderzoeken

Kennisplatform Rivierkreeft is begonnen aan een veldproef in het Eiland van Dordt, ondersteund door waterschap Hollandse Delta.

Veldproef Dordrecht

In juni 2019 is er onder leiding van Wageningen Environmental Research (WENR) een veldproef gestart op het Eiland van Dordt in Dordrecht. Met deze veldproef wil het project consortium in kaart brengen wat het effect is van het wegvangen van rivierkreeften op het aquatische systeem en de kreeftenpopulatie zelf. Mogelijk brengt het intensief wegvissen de dichtheid van de invasieve kreeften tot zo’n laag niveau dat middels het intensief  wegvissen de dichtheid van de invasieve kreeften zo laag wordt dat ze geen nadelige impact op het aquatische systeem meer hebben. Voor de rode Amerikaanse rivierkreeft (P. clarkii) worden negatieve effecten gezien bij een dichtheid van 0.9 kreeft/m229-30. De enige studie onder Nederlandse
condities, uitgevoerd met geknobbelde Amerikaanse rivierkreeften, laat in een oplopende reeks aan kreeften dichtheden zien dat bij meer dan 0.63 kreeft/m2 negatieve effecten optreden13.

Dit onderzoek, wat financieel mede ondersteund wordt door waterschap Hollandse Delta, kijkt welke rivierkreeften er op de geselecteerde onderzoek locaties op het ‘Eiland van Dordt’ voorkomen, hoe groot de populaties zijn, hoe groot de vangdruk moet zijn om de populaties te doen afnemen, of een afnemende populatie van rivierkreeften een verandering in bijvoorbeeld waterkwaliteit laat zien en wat mogelijke bijvangsten zijn bij het wegvangen van de kreeften.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn gepresenteerd tijdens het Eindsymposium van Kennisplatform Rivierkreeft. Binnekort verschijnt er op deze site de eindrapportage door WENR en een presentatie over de resultaten.

Foto rechts: Fabrice Ottburg.